Regulamin sprzedaży

Administratorem danych osobowych jest: Cleanserve Sp. z o.o., ul. Gołąbkowa 12, 62-010 WRONCZYNEK, woj. wielkopolskie, NIP: 7773404743, REGON: 525066521, KRS: 0001031486

Regulamin korzystania ze szkoleń bhp metodą e-learningową

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu e-learningowego www.csdd.pl. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn.zm.) KSW Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 12, 27-600 Sandomierz, ustanawia niniejszy regulamin
świadczenia usług drogą elektroniczną.

§1

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:

Usługodawca → Wyłącznym właścicielem platformy ze szkoleniami okresowymi w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – www.csdd.pl jest:

Cleanserve Sp. z o.o.
ul. Gołąbkowa 12
62-010 WRONCZYNEK
woj. wielkopolskie

NIP: 7773404743
REGON: 525066521
KRS: 0001031486

Platforma e-learningowa → Serwis internetowy, znajdujący się pod adresem www.csdd.pl umożliwiający dostęp do szkoleń e-learningowych.

Nabywca → Pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej dokonujące zamówień w www.csdd.pl

Użytkownik → Osoba zatrudniona przez Nabywcę na umowę o pracę bądź inną umowę w oparciu o przepisy prawa , wskazana z imienia i nazwiska,
skierowana przez Nabywcę do udziału w odpowiednim szkoleniu. Użytkownikiem może być również Nabywca jeżeli wykupił szkolenie dla siebie.

Certyfikat → Pisemne zaświadczenie, zgodne ze wzorem z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, potwierdzające ukończenie przez Użytkownika, z wynikiem pozytywnym, odpowiedniego szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie e-learningowe → Zbiór interaktywnych ekranów edukacyjnych połączonych w jedną, spójną całość, obejmujący zakres wiedzy zawarty w opisie szkolenia, dostępny na platformie e-learningowej.

§2

Informacje ogólne

1. Wszelkie informacje zawarte w sklepie internetowym www.swiadectwa-energ.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i innych Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

2. Zarejestrowanie się w http://elearningbhp.swiadectwa-energ.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883), która gwarantuje prawo do wglądu do własnych danych, poprawiania ich oraz usunięcia. Podane dane osobowe zostaną przetworzone jedynie w celu realizacji zawartej umowy i nie będą przekazywane lub sprzedawane innym podmiotom oraz wykorzystywane w sposób sprzeczny z ustawą. Nabywca i Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Podstawowym warunkiem korzystania ze szkoleń okresowych BHP na Platformie e-learning jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Użytkownik powinien również mieć dostęp do komputera z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną przeglądarką www z możliwością zapisu plików cookies oraz dodatkowych programów, które będą niezbędne do odtwarzania prezentacji.

4. W przypadku niezgodności bądź braku dostępu do Platformy, Użytkownik może skontaktować się z administratorem platformy wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@swiadectwa-energ.pl w celu uzyskania pomocy.

5. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z ważnych powodów, o zaistnieniu których niezwłocznie poinformuje Nabywcę, w szczególności gdy z przyczyn niezależnych od RsforU  wykonanie umowy zgodnie ze złożonym zamówieniem okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione.

§3

Ceny i płatności

1. Wszystkie ceny szkoleń podane na stronach platformy e-learningowej są cenami brutto, podanymi w złotych polskich (PLN). Ostateczną, wiążącą ceną jest widniejąca przy wybranym szkoleniu w momencie złożenia zamówienia przez Nabywcę. Szkolenia bhp są zwolnione z podatku VAT.

2. Cena zwiera:

• Dostęp do materiałów szkoleniowych

• Opłatę za przesyłkę certyfikatu za pośrednictwem poczty e-mail

• Certyfikat

• Egzamin

• Konsultacje w wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo w trakcie szkolenia

3. Usługodawca może przyznać rabat na dowolny typ szkolenia. Warunki przyznawania rabatów mogą ulegać zmianie. Wiążąca jest wysokość rabatu przyznana w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Na szkolenia e-learningowe Usługodawca wystawia faktury w formie elektronicznej. W celu otrzymania faktury należy wypełnić wszystkie pola w formularzu zamówienia. Po złożeniu zamówienia i opłaceniu szkoleń na podstawie faktury proformy, końcowa faktura jest do pobrania w zakładce „Faktury”.

5. Forma płatności:

• Przelew tradycyjny

• Przelew wykonany przez system TPay

• Karta płatnicza – operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

6. W przypadku braku kontaktu z Nabywcą podczas trwania szkolenia nie wynikającego z winy Usługodawcy, a wyłącznie z winy Nabywcy wpłata za szkolenie e-learningowe nie jest zwracana.

7. W przypadku nie wykonania wszystkich zadań z winy Nabywcy/Użytkownika wpłata za szkolenie e-learningowe nie jest zwracana.

8. Użytkownikowi, który nie ukończy szkolenia nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych lub zwrotu opłaty wniesionej za płatne szkolenie.

§ 4

Zamówienia oraz Zasady korzystania z platformy e-learningowej

1. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.swiadectwa-energ.pl. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia.

3. Złożenie przez Nabywcę zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez niego z niniejszym regulaminem i akceptacją jego postanowień.

4. Szkolenia okresowe BHP są udostępniane po uprzednim opłaceniu pełnej należności w sposób wybrany przez Nabywcę.

5. Korzystanie z platformy e-learningowej wymaga zarejestrowania konta przez Nabywcę/Użytkownika.

6. Nabywca/Użytkownik po pierwszym logowaniu może zmienić hasło dostępu do Platformy.

7. Dostęp do szkolenia jest nieograniczony czasowo.

8. Szkolenie kończy się egzaminem w formie testu składającego się od 10 do 20 pytań jednokrotnego wyboru. Warunkiem ukończenia szkolenia okresowego BHP i tym samym uzyskania Certyfikatu jest udzielenie 60% poprawnych odpowiedzi.

9. Użytkownik przed przystąpieniem do egzaminu musi uzupełnić swoje dane, które są niezbędne do wystawienia Certyfikatu.

10. Egzamin jest nieograniczony czasowo.

11. Nie zaliczenie testu egzaminacyjnego nie powoduje naliczania dodatkowych opłat – test można rozwiązywać wielokrotnie.

§ 5

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

1. Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia wystawiany jest wyłącznie Nabywcy/Użytkownikowi, który pozytywnie ukończył szkolenie okresowe BHP korzystając z platformy e-learningowej.

2. Użytkownikom, którzy nie ukończyli szkolenia, tj. nie uzyskali 60 % poprawnych odpowiedzi z testu, Certyfikat nie zostanie wystawiony.

3. Jednorazowe wystawienie i przesłanie Certyfikatu o ukończeniu szkolenia na wskazany adres e-mail Nabywcy jest bezpłatne. Koszt wysłania kolejnego egzemplarzu Certyfikatu ponosi Nabywca.

§ 6

Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę/Użytkownika niewłaściwego działania platformy e-learningowej jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie administratora systemu wysyłając e-mail na adres: biuro.decretum@gmail.com

2. Reklamacja składana przez Nabywcę/Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:

• imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mailosoby składającej reklamację

• rodzaj szkolenia, którego reklamacja dotyczy

• opis reklamacji

• okoliczności uzasadniające reklamację

3. Reklamację należy przesłać pocztą elektroniczną na adres podany powyżej w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili jej zaistnienia. Reklamacje złożone po wskazanym terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowego zgłoszenia. We wskazanym terminie Nabywca/Użytkownik będzie poinformowany o stanowisku zajętym przez Usługodawcę

§ 7

Prawa autorskie

1. Użytkownik nie może kopiować, udostępniać osobom trzecim ani rozpowszechniać żadnych materiałów stanowiących treść szkolenia.

2. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z materiałów zamieszczonych na platformie e-learningowej w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz postanowieniami Regulaminu jak również z przepisami prawa.

3. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie na platformie e-learningowej loga swojej firmy.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Użytkownika wynikające z niewłaściwego korzystania z platformy e-learningowej lub niemożności skorzystania z niego.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia platformy e-learningowej na czas nieokreślony w celu modernizacji lub naprawy serwisu.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jak również zmian w ofercie platformy e-learningowej bez uprzedzenia. Wszelkie dokonane zmiany obowiązują od daty ich publikacji na stronie www.swiadectwa-energ.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian zarówno do regulaminu jak i oferty są realizowane w oparciu o zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.