ISO 9001:2015


Norma ISO 9001:2015: Klucz do Doskonałości w Zarządzaniu Jakością

Norma ISO 9001:2015 to międzynarodowy standard określający wymagania dla systemów zarządzania jakością (SZJ). Jest to jedna z najbardziej powszechnych i powszechnie stosowanych norm na świecie, zapewniająca ramy dla organizacji, które pragną osiągnąć doskonałość w zarządzaniu jakością.

Co to jest ISO 9001:2015?

ISO 9001:2015 jest aktualizacją normy ISO 9001, wprowadzoną w 2015 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Jest to piąta edycja normy, zastępująca poprzednią wersję ISO 9001:2008. Standard ten skupia się na zapewnieniu, że organizacja posiada skuteczny system zarządzania jakością, który umożliwia jej dostarczanie produktów i usług zgodnie z oczekiwaniami klientów oraz wymaganiami prawno-regulacyjnymi.

Kluczowe elementy normy ISO 9001:2015:

 1. Kontekst organizacji: Organizacja musi zrozumieć kontekst, w jakim funkcjonuje, oraz potrzeby i oczekiwania swoich interesariuszy.
 2. Liderstwo: Kierownictwo organizacji musi angażować się w zarządzanie systemem zarządzania jakością i zapewnić, że cele jakości są zgodne z misją firmy.
 3. Zarządzanie ryzykiem: Organizacja musi identyfikować, oceniać i zarządzać ryzykiem związanym z jakością, aby zapobiec negatywnym skutkom.
 4. Zarządzanie zasobami: Organizacja musi zapewnić odpowiednie zasoby, w tym personel, infrastrukturę i środki finansowe, potrzebne do osiągnięcia celów jakościowych.
 5. Planowanie i realizacja produktów/usług: Organizacja musi opracować procesy i procedury zapewniające, że produkty i usługi spełniają określone wymagania.
 6. Monitorowanie i pomiar wydajności: Organizacja musi monitorować, mierzyć, analizować i oceniać swoje procesy, aby zapewnić ciągłe doskonalenie.
 7. Udoskonalenie: Organizacja musi podejmować działania mające na celu ciągłe doskonalenie jej systemu zarządzania jakością.

Korzyści wynikające z wdrożenia normy ISO 9001:2015:

 • Zwiększenie satysfakcji klientów: Poprzez zapewnienie spójności, skuteczności i doskonałości w dostarczaniu produktów i usług.
 • Zwiększenie efektywności operacyjnej: Poprzez usprawnienie procesów i identyfikację obszarów do poprawy.
 • Poprawa reputacji: Dzięki potwierdzeniu zgodności z międzynarodowymi standardami jakości.
 • Zwiększenie zaufania interesariuszy: W tym klientów, partnerów biznesowych i organów regulacyjnych.
 • Redukcja kosztów: Poprzez zmniejszenie liczby błędów i eliminację marnotrawstwa.

Wnioski: Wdrożenie normy ISO 9001:2015 jest kluczowym krokiem dla organizacji dążących do doskonałości w zarządzaniu jakością. Poprzez skoncentrowanie się na kontekście organizacji, liderstwie, zarządzaniu ryzykiem i ciągłym doskonaleniu, organizacje mogą osiągnąć konkurencyjną przewagę i budować trwałe relacje z klientami i interesariuszami.