ISO 19011:2018


Norma ISO 19011:2018: Wytyczne do Audytowania Systemów Zarządzania

Norma ISO 19011:2018, wydana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), jest kluczowym dokumentem dla profesjonalistów odpowiedzialnych za przeprowadzanie audytów systemów zarządzania w różnych organizacjach. Zapewnia wytyczne dotyczące skutecznego i efektywnego przeprowadzania audytów oraz oceny zgodności z normami zarządzania.

Cele Normy ISO 19011:2018:

  1. Zapewnienie spójności audytów: Norma ta ma na celu zapewnienie, że audyty systemów zarządzania są przeprowadzane zgodnie z ustalonymi standardami i procedurami, co gwarantuje spójność i wiarygodność wyników audytu.
  2. Wsparcie ciągłego doskonalenia: Poprzez wytyczne dotyczące audytowania, norma ISO 19011:2018 pomaga organizacjom w identyfikowaniu obszarów do poprawy oraz wdrażaniu skutecznych działań korygujących i zapobiegawczych.
  3. Zwiększenie zaufania interesariuszy: Audyty przeprowadzane zgodnie z normą ISO 19011:2018 przyczyniają się do zwiększenia zaufania interesariuszy poprzez zapewnienie transparentności i rzetelności procesu audytu.

Główne Elementy Normy:

  1. Zakres i cele audytu: Norma ISO 19011:2018 określa zasady dotyczące ustalania zakresu i celów audytu, uwzględniając potrzeby i oczekiwania klientów oraz innych interesariuszy.
  2. Planowanie audytu: Organizacje audytujące muszą opracować plany audytu, uwzględniającą niezbędne zasoby, harmonogramy i kryteria oceny, aby zapewnić skuteczne i efektywne przeprowadzenie audytu.
  3. Przeprowadzenie audytu: Norma ISO 19011:2018 definiuje zasady dotyczące przeprowadzania audytów, w tym metodologię audytu, kompetencje audytorów oraz techniki audytowe.
  4. Raportowanie i ocena wyników: Po zakończeniu audytu, organizacje audytujące muszą przygotować raport z wynikami audytu oraz przeprowadzić ocenę zgodności z wymaganiami normy.

Norma ISO 19011:2018 jest niezwykle ważnym narzędziem dla organizacji dążących do skutecznego zarządzania swoimi systemami zarządzania poprzez regularne oceny i doskonalenie. Przestrzeganie zasad tej normy pomaga organizacjom w utrzymaniu wysokiej jakości procesów zarządzania oraz w ciągłym doskonaleniu ich działalności.